به ما گفتند باید بازی کنید

گفتیم با کی ؟؟

گفتند با تیم روحانی

تا خواستیم بپرسیم بازی چی ؟

سوت آغاز بازی رو زدن . فقط فهمیدیم خدا تو تیم ماست

بازی شروع شد و روحانی پشت سر هم به ما گل میزد

ولی نمیدونم چرا هر وقت به نتیجه نگاه میکردم امتیاز ها برابر بود

تو همین فکر بودم که خدا زد پشتم و خندید و گفت :

نگران نباش تو وقت اضافه میبریم حالا بازی کن

گفتم آخه چطوری ؟؟؟

بازم خندید و گفت : خیلی ساده . فقط پاس بده به من

باقیش با من .....

پس ،

الهی به امید تو ....

خدایا گلی بزن به روحانی که مردم کیفش را ببرن


برچسب ها : گل روحانی  , سندمحرمانه  , خبر مهم از ستاد روحانی  , نترس  , خدا با ماست  ,