به سلامتی پدرم که همیشه سخت ترین ها را داشته که من بهترین ها را داشته باشم...
به سلامتی مادرم ! تنها کسی که همیشه بیشتر از خودش و بیشتر از خودم به من “اهمیت” داده …

 به سلامتی پسری که وقتی ده سالش بود باباش زد زیر گوشش چیزی نگفت
وقتی 20 سالش شد دوباره باباش زد زیر گوشش چیزی نگفت
وقتی 30 سالش شد و باباش زد زیر گوشش گریه کرد
باباش گفت چرا گریه میکنی؟؟؟
پسر جواب داد اخه اون موقع ها دستات نمی لرزید.