+ مراقب رد پایمان باشیم .. از روی همین ردپاها..... ما را خواهند یافت .... و سعی ما در زدودن آنها بی نتیجه است هیچ میدانید ؟ داغ قدمهای کجمان بر دل کیست......

پس اگر کج برویم داغ بر دل صاحبمان گذاشته ایم چرا که صاحب قدم است و ما خود را به او ملحق می کنیم.

یا مهدی(عج)


برچسب ها : دوست خوب  , یارمهربان  ,