بسیج عطری است آسمانی که از جوانه های تراوش می شود

بسیج میعادگاهی است برای کبوتران سرخ دلی

که دل هایشان برای پرواز در اوج می تپد

و بسیجی همان کبوتر سرخ دل است.

بسیجی چکیده عشق است و نماد غیرت.

سمبل تعصب است و پاسدار مکتب.

قالب تنگ لفظ، تاب دریای خروشان و پر موج بسیجی را ندارد.


برچسب ها : در وادی عشق سیدجلیل  ,